OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV /GDPR/

Ako chránime Vaše súkromie

Nakoľko nám záleží na ochrane osobných údajov našich zákazníkov, k ich zberu pristupujeme zodpovedne a podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Nižšie popisujeme, ktoré osobné údaje sú získané pri návšteve a využívaní služieb www. krizovkynamieru.sk za akým účelom tieto údaje využívame a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.
Všeobecné informácie k návšteve www. krizovkynamieru.sk

Secure Socket Layer

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. 
Webhosting je prevádzkovaný spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava

Sledovanie navštívených stránok

Za účelom spracúvania štatistických údajov ohľadom webovej stránky www. krizovkynamieru.sk využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu.

Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti stránok

Počas návštevy www. krizovkynamieru.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:
 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)
 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows 7)
 • rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas prístupu
 • kliknutia
Pre optimalizáciu informácií na stránke využívame nástroj Hotjar, vďaka ktorému na teplotnej mape vidíme, ktoré údaje používateľov zaujímajú a ktoré nie. V rámci tejto externej služby nepriradzujeme používateľov ku konkrétnej činnosti na webe, všetky údaje sú anonymné.

Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

Kontaktné informácie
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je HEBI VITAL s.r.o., Pravenec 456, 972 16 Pravenec
Kategórie osobných údajov
V závislosti od toho, ktoré naše služby využívate, zhromažďujeme nevyhnutné informácie na ich vybavenie.
Formulárové údaje
Na stránke www. krizovkynamieru.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám. Použitím kontaktného formulára udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v kontaktnom formulári, za účelom vzájomnej komunikácie so spoločnosťou HEBI VITAL s.r.o. Ak sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované.
Log súbory
Pri každom vstupe na internetovú stránku www. krizovkynamieru.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom uložené v v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, môžu obsahovať predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).
Nesúhlas s použitím údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.
Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.
Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb
Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.
Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).
Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku podporu.
Môžete tak urobiť e-mailom na info@krizovkynamieru.sk, poštou na sídle spoločnosti HEBI VITAL s.r.o., Pravenec 456, 972 16 Pravenec alebo telefonicky na čísle: +421 948 185 405. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
Služby poskytované v rámci www.krizovkynamieru.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

Spracovanie osobných údajov za účelom cenovej ponuky a objednávky

Spoločnosť HEBI VITAL s.r.o., IČO: 47749067, so sídlom Pravenec 456, 972 16 Pravenec, (ďalej tiež ako „spoločnosť“) ako správca osobných údajov v zmysle Čl. 4 odstavca 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné naradenie o ochrane osobných údajov), (ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto v súlade s Čl. 13 GDPR dovoľuje informovať:
Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli vo svojej objednávke alebo ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve, a to v rozsahu:
 • meno, priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, adresa, číslo bankového účtu, telefónne číslo a e-mail, ak ste fyzickou osobou,
 • meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo a e-mail osoby oprávnenej konať za klienta, ak je klient právnickou osobou.
Účelom spracovania osobných údajov je nevyhnutnosť pre splnenie predmetnej zmluvy, ktorá má byť alebo bola medzi Vami a spoločnosťou uzavretá. Spoločnosť je teda na základe Čl. 6 odstavca 1 písm. b) GDPR oprávnená spracovávať Vaše vyššie uvedené osobné údaje bez Vášho súhlasu.
Vaše osobné údaje budú spoločnosťou spracované na dobu nutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý sú spracované, najdlhšie však na dobu 5 rokov (doba uchovania účtovných dokladov) od konca účtovného obdobia, v ktorom bola zmluva medzi Vami a spoločnosťou uzavretá. Po uplynutí tejto doby je spoločnosť oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje len z právnych dôvodov a za účelom ochrany vlastných oprávnených záujmov, v prípade súdneho sporu ohľadom nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorá bola medzi Vami a spoločnosťou uzavretá.
Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavka, ktorú je nutné uviesť do predmetnej zmluvy. Nie ste povinní svoje osobné údaje poskytnúť, v prípade ich neposkytnutia by však nemohla byť medzi Vami a spoločnosťou uzavretá predmetná zmluva.
Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje budú spracované zamestnancami spoločnosti. Vaše osobné údaje nebudú ďalej poskytované ďalším príjemcom.
V súvislosti s ochranou osobných údajov Vám GDPR dáva nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa Čl. 15 GDPR máte právo získať na základe žiadosti od spoločnosti potvrdenie, či Vaše údaje sú alebo nie sú spracovávané. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávané sú, máte právo na zdieľanie: účelu a rozsahu ich spracovania, prípadných príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené, doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje v spoločnosti uložené, možnosti uplatnenia práva požadovať od spoločnosti opravu, vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, práva vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Taktiež máte právo na zdieľanie všetkých dostupných informácií o zdroji, z ktorého boli Vaše osobné údaje získané a informácie, či dochádza na základe spracovania osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Máte právo na bezplatné poskytnutie prvej kópie svojich spracovaných osobných údajov. Za ďalšie kópie je spoločnosť oprávnená účtovať si primeraný poplatok odpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu nepresného údaja

Podľa Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vášho nepresného osobného údaja, ako aj na doplnenie neúplného osobného údaja, ktorý sa Vás týka.

Právo na vymazanie osobného údaja

Podľa Čl. 17 GDPR máte právo na vymazanie Vášho osobného údaja, pokiaľ
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účel splnenia predmetnej zmluvy a nebude daný žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie,
 • vznesiete námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej nebude existovať žiadny prevažujúci oprávnený dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov,
 • Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne,
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť vzťahuje.

Právo na obmedzenie spracovania osobného údaja

Podľa Čl. 18 GDPR máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, tj. najmä právo na presun údajov do iného systému a ich zneprístupnenie verejnosti a pri príslušných údajoch na uvedenie záznamu, že sa na ich spracovanie vzťahuje obmedzenie, a to za predpokladu, že
 • budete popierať presnosť Vašich osobných údajov (spracovanie obmedzené na dobu potrebnú k tomu, aby spoločnosť mohla presnosť Vašich osobných údajov overiť),
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, avšak odmietnete vymazanie osobných údajov a budete namiesto toho požadovať iba obmedzenie ich používania,
 • spoločnosť už osobné údaje nebude potrebovať pre účel splnenia predmetnej zmluvy, ale Vaše osobné údaje budú požadované pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov (spracovanie obmedzené, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi).
Pokiaľ bolo spracovanie Vašich osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom obmedzené, je spoločnosť oprávnená Vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracovávať iba s Vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa Čl. 20 GDPR máte právo získať od spoločnosti svoje osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pre účel splnenia predmetnej zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a žiadať ich presun inému správcovi, pokiaľ by spracovanie Vašich osobných údajov bolo prevedené automatizovane a tento presun by bol technicky uskutočniteľný.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa Čl. 21 GDPR máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, pokiaľ by boli Vaše osobné údaje spracované pre účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany. Podanie námietky spôsobí, že spoločnosť už nebude oprávnená Vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nepreukáže, že jej záujmy (oprávnené dôvody pre spracovanie) majú prednosť pred Vašimi základnými právami a slobodami.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania

Podľa Čl. 22 GDPR máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania. V prípade Vašich osobných údajov spracovávaných spoločnosťou však k takémuto rozhodovaniu dochádzať nebude.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Podľa Čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, tj. na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ budete presvedčený, že v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu GDPR.
Všetky vyššie uvedené práva ste oprávnení v spoločnosti uplatniť buď osobne, poslaním listu na adresu jej sídla HEBI VITAL s.r.o., Pravenec 456, 972 16 Pravenec, alebo e-mailom na info@krizovkynamieru.sk.
Spoločnosť je povinná na Vašu žiadosť v súvislosti s vyššie uvedenými právami odpovedať alebo tejto žiadosti vyhovieť bez zbytočného odkladu po tom, čo jej bude žiadosť doručená, najneskôr však do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

 

V Pravenci, 1. mája 2021
Ing. Henrieta Andrášiová, konateľka spoločnosti
 
 
.