Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.krizovkynamieru.sk. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
a/ Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky www.krizovkynamieru.sk je HEBI VITAL s.r.o., Pravenec 456, 972 16 Pravenec, IČO: 47749067. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 30487/R.
b/ Kupujúcim je každý návštevník webovej stránky, ktorý súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“ v príslušnom gramatickom tvare) sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
c/ Webová stránka je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
d/ Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach webovej stránky.
e/ Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
f/ Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 kalendárnych dní.
2. CENA
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na webovej stránke v momente vykonania nákupu, ceny sú uvedené v cenníku. 
3. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Nakupovanie je možné z akéhokoľvek miesta s prístupom do siete internet pomocou objednávkového formulára.
a/ Objednanie tovaru je podmienené odoslaním objednávkového formulára, v ktorom kupujúci uvedie svoje požiadavky.
b/ Objednávky uskutočnené formou webovej stránky potvrdí predávajúci písomne spätným e-mailom, v prípade nezrovnalostí upozorní na zmenu ceny.
c/ Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.
d/ Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
e/ Predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať objednané služby, tovar v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh služby, tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
f/ Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na webovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“).
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o:
– názve a špecifikácii služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
– cene tovaru a forme platby a dopravy
– potrebné údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný
4. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
Predávajúci sa zaväzuje dodať:
– službu v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
– tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
– spolu s tovarom, službou alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, službu
Predávajúci nezodpovedá za:
– oneskorené dodanie tovaru zavinené poštovou službou alebo kuriérom
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
– za poškodenie zásielky zavinené poštovou službou alebo kuriérom
5. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci sa zaväzuje:
– objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu
– zaplatiť za tovar a služby kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
6. STORNO OBJEDNÁVKY zo strany kupujúceho
a/ Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 24 hodín od akceptovania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: info@krizovkynamieru.sk alebo na telefónnych číslach +421 948 185 340 alebo +421 948 185 405.
b/ Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov spojených so zaslaním aj vrátením tovaru predávajúcemu.
6.b) STORNO OBJEDNÁVKY zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednávku nebolo možné záväzne overiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, …). Ďalej v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, suma mu bude bez prieťahov vrátená späť na jeho účet alebo poštovú adresu.
7. PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA
a/ Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
b/ Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.). Odporúča sa kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
c/ Vrátený tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
d/ Prevádzkovateľ webovej stránky vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
e/ Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
f/ Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
g/ Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
h/ Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
8. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA
a/ Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
b/ Reklamácia v rámci zákonnej záruky je taká reklamácia, pri ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Pri uplatnení reklamácie je potrebné poslať tovar na adresu spoločnosti HEBI VITAL s. r. o., priložiť písomné oznámenie o reklamácii, základné údaje o odberateľovi, telefón, názov a kód výrobku, dátum zakúpenia tovaru, číslo faktúry, popis reklamovanej závady s podrobným popisom, prípadne zaslaním fotografie na e-mail predávajúceho: info@krizovkynamieru.sk. Na základe tohto písomného oznámenia sa s kupujúcim spojí príslušný pracovník predávajúceho a dohodne sa s predávajúcim na ďalšom postupe.
c/ Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
Kontakt pre riešenie reklamácií: info@krizovkynamieru.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 185 340 alebo +421 948 185 405.
9. PLATOBNÉ PODMIENKY
Na webovej stránke www.krizovkynamieru.sk sú všetky ceny konečné vrátane 20% DPH. Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
a/ DOBIERKA – úhradu za tovar zaplatíte na prevádzke poštovej služby pri prebratí tovaru, dobierka je možná len pri dodaní produktu v tlačenej forme.
b/ BANKOVÝ PREVOD (Zálohová faktúra) – na základe vzájomnej dohody bude kupujúcemu zaslaná zálohová faktúra a tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet spoločnosti HEBI VITAL s. r. o., bankový prevod sa realizuje pri všetkých elektronických produktoch
c/ BANKOVÝ PREVOD (Faktúra) – na tento spôsob platby však kupujúci nemá právny nárok a záleží len na predávajúcom či poskytne tento spôsob úhrady. Po prijatí objednávky kupujúcemu bude zaslaná s objednaným tovarom faktúra spolu s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte v termíne splatnosti na faktúre na bankový účet predávajúceho, vedeného v Československej obchodnej banke, a. s., IBAN: SK26 7500 0000 0040 1995 4670.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže predávajúci účtovať zmluvnú pokutu v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.
d/ Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené Dopravných a platobných podmienkach, ktoré sú zverejnené Platba a dodanie
e/ Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a. zľavu za opakovaný nákup
b. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu
f/ Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
10. DODACIE PODMIENKY
Produkty ponúkané na webovej stránke www.krizovkynamieru.sk sú tvorené na mieru pre podnikateľské subjekty na propagačné alebo komerčné účely /t.j. na ďalšie použitie/ ako aj pre fyzické osoby na osobné využitie.  
Všetky produkty sú vytvorené na objednávku, kde v dopytovom alebo objednávkovom formulári zákazník uvedie svoje požiadavky.
a/ Dodacia doba je minimálne 5 dní. V prípade technických problémov, čerpania dovolenky alebo iných špecifických udalostí bude zákazník obratom informovaný o termíne dodania produktu.
b/ Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, služba bude podľa možností zaslaná v čo najkratšom čase. Zákazník, ktorý si zvolí dopravu Slovenskou poštou, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke.
c/ Spolu s tovarom, službou je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
d/ Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
e/ Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
–    ELEKTRONICKEJ FORMY – produkt vo formáte PDF, JPG zasielame cez elektronické zásielkovne, resp. úschovne.
–   TLAČENEJ FORMY – produkt zasielame prostredníctvom služieb Slovenskej pošty.
f/ Pri dodávke objednaného tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou je potrebné tovar poriadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je potrebné tovar reklamovať do 24 hod. od dodania na pobočke Slovenskej pošty, ktorá Vám tovar dodala (za prepravu tovaru zodpovedá Slovenská pošta). V prípade, že Vám zásielku doručila kuriérska spoločnosť, je potrebné hneď pri preberaní spísať reklamáciu s prepravcom a ponechať si kópiu reklamácie. Je potrebné oznámiť vzniknutú udalosť našej spoločnosti, inak považujeme zásielku za doručenú bezchybne.
11. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ
Cenu za prepravu neúčtujeme. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
12. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
a/ Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
b/ Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.
13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri objednávaní bude kupujúci požiadaný o poskytnutie osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailová adresa a v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych, alebo neúplných údajov.
a/ Spoločnosť HEBI VITAL s. r. o., prevádzkovateľ webovej stránky www.krizovkynamieru.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
b/ Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
c/ Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne čísla, e-mailová adresa, názov subjektu, IČO, DIČ, IČ DPH.
Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
d/ Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
14. ZMLUVNÁ POKUTA
a/ Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia bodu 5.
b/ Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.
15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a/ Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
b/ Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Reklamačné podmienky a Dopravné a platobné podmienky.
C/ Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj Reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
d/ Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené na webovej stránke.
e/ Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. mája 2021
V Pravenci 1. mája 2021             
Ing. Henrieta Andrášiová, konateľ spoločnosti
.